دسته: شخصی

این روزهای من 0

این روزهای من

این روزهای من روزهای جالبی شده برای من، پر از سردرگمی، پر از نگرانی مانند سربازی شده ام که در پشت خط مقدم منتظر دشمن است و بی خبر است که جنگ سالهاست تمام...